ملف الترشيح

Dossier d'inscriptions

NIVEAU

المستوى

CONDITIONS D’ACCES

شروط الولوج

DOSSIER DE CONDIDATURE

ملف الترشيح

 

TECHNICIEN SPECIALISE

تقني متخصص

F    Baccalauréat

F    23 ans maximum au 1er septembre 2011 (26 ans pour les licenciés)

  §  صورة مصادق عليها للدبلوم

  §  صورة مصادق عليها للبطاقة الوطنية

§  كـشـف بـيان النـقـط

§  2 عــقـــد الازديـــاد

§  صورتـان شمسيتـان

§  50 درهـمـا للمـلـف

 
 

TECHNICIEN

تقني

F    Minimum 2ème  Année du Baccalauréat

F    25 ans maximum au 1er septembre 2011 (30 ans DRPS)

  §  شهادة مدرسية

 §  صورة للبطاقة الوطنية

§  1 عقد الازدياد

§  صورتـان شمسيتـان

§  30 درهـمـا للمـلـف

 
 
 
 

QUALIFICATION

تأهيـل

F    Minimum 3ème  Année secondaire

F    Minimum 15 ans et maximum 30  ans au 1er septembre 2011 (30 ans DRPS)

 
 

Formation Qualifiante

تكويـن تأهيلـي

Selon les filières